תנאים - בניית אתרים

הסכם שירות

הסכם שירות זה (להלן: “תנאי שימוש” ו/או “תקנון”) קובע תנאים בהם  We do media (להלן: “החברה” ו/או “בעל האתר”) מספקת שירותים עבורך (להלן: “הלקוח”).

הסכם השירות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לכל המינים.

סטטוס ספק שירות עצמאי

1.1      החברה משמשת כספק שירות עצמאי במתן השירותים. על פי הסכם זה, החברה אינה עובד ולא שותף של הלקוח.

שירותים

2.1     החברה תבצע שירותים (להלן: “שירותים”) עבור הלקוח כפי שמתואר בהצעת מחיר עבור השירותים שנשלחה ללקוח או בהתאם להתייחסות בהסכם זה (להלן: “הצעת מחיר”).

2.2      החברה תעשה כל מאמץ כדי לבצע את השירותים בהתאם להצעת מחיר.

עמלות והוצאות

3.1      הלקוח ישלם עמלות והוצאות כמפורט בהצעת מחיר. אלא אם כן נקבע אחרת בהצעת המחיר, כל עמלות והוצאות ישולמו בעת הוצאת החשבונית ובהתאם לתנאי התשלום בהצעת מחיר.

3.2      הצעת המחיר תחשב כמאושרת בעת קבלת אמצעי תשלום וחתימה על המסמך.

3.3      בעת אישור ההצעה הלקוח מסכים לתנאי שירות ותנאים והתניות של we do media.

3.4      זכות הקניין על האתר / דף נחיתה תהיה שייכת לחברה עד אשר יעובר כל הסכום הקבוע בהצעת מחיר שאושרה. לאחר השלמת התשלום במלואה, זכות הקניין והשימוש יעוברו ללקוח.

קניין 

4.1      we do media שומרת לעצמה זכות להציג את התוצר באתרי החברה ובאתרי מדיות חברתיות שונות.

סודיות

5.1     אף אחד מהצדדים לא יחשוף מידע סודי של הצד השני לצד שלישי כלשהו למעט

(א) תחת הגבלת סודיות זהה של העובדים או יועצים של הצד הנותן שירות כאשר יש להם צורך לקבל מידע סודי בקשר לשירותים הניתנים

או

(ב) כאשר מחויב על ידי בית משפט או גוף ממשלתי אחר (עם הודעה מוקדמת לצד השלישי במועד סביר)

הצד המקבל מידע יתייחס למידע סודי באותו אופן כפי שמתייחס למידע האישי שלו. “מידע סודי” הוא מידע שצד אחד חושף בפני הצד השני על פי הסכם זה ואשר מסומן כסודי או שבתנאים רגילים ייחשב כמידע סודי בנסיבות הנ”ל, אך אינו כולל מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל.

אחריות

6.1    על הלקוח להשתמש בשירות ו/או המוצר לפי החברה ולא לבצע באמצעות השירות ו/או המוצר כל מעשה או מחדל המנוגדים להוראותיהם.

6.2    החברה אינה אחראית לעדכוני תכנה, תבניות ו/או תוספים של ספקיות התכנה שבאמצעותם בונים את האתר, תבניות ו/או תוספים ואינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה, תבניות ו/ או תוספים של יצרני התכנה, תבניות ו/או תוספים לבין השירות/המותר הניתן ללקוח.

6.3   החברה אינה אחראית לנזק שהם עלולים לגרום לשרת ולכל התערבות של הלקוח בניהול השרת (עדכון תוכנה, התקנת תוספים וכדומה), לתקלות מדיה ושיחזור.

6.4   החברה אינה אחראית לתוכן, צורה, אמינות ודיוק הנתונים המתקבלים אצל הלקוח כמו גם לאבטחת המידע והנתונים המועברים במסגרת השירותים ו/או לכל נזק/אבדן/הוצאה שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד הלקוח.

סיום ההסכם

7.1   הסכם זה יסתיים בתאריך שהחברה משלימה את השירותים האחרונים בהתאם להצעת מחיר.

7.2   על אף האמור לעיל, כל צד רשאי לסיים הסכם זה. בקשות לסיום השירות חייבות להתבצע 5 ימים לפחות לפני מועד סיום השירות הצפוי.

7.3   בתנאי והלקוח יסיים הסכם זה, כל עמלות והוצאות שלא שולמו עבור השירותים יהפכו באופן אוטומטי לחשבוניות לתשלום אלא אם נקבע אחרת בהצעת המחיר.

הוראות נוספות

8.1   העברת ההסכם

8.1.1    אף אחד מהצדדים לא רשאי להעביר הסכם זה או הצעת מחיר,

8.1.2   למעט במקרה אשר אחד מהצדדים עשוי להעביר את כל ההסכם או חלק כלשהו של הסכם זה או הצעת מחיר לידי:

(א) שותפים;

או

(ב) צד שלישי במקרה של מיזוג או מכירת החלק המהותי של נכסי אחד הצדדים.

8.2   ההסכם המלא; תיקונים וכתב ויתור; הפרדת סעיפים.

8.2.1   הסכם זה, יחד עם הצעת מחיר, קובע את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים ומחליף כל הסכם אחר בין הצדדים בנוגע לנושא הסכם זה.

8.2.2   בהסכמה על הסכם שירות זה, הצדדים אינם מסתמכים על, ולאף אחד מהצדדים לא תהיה כל זכות או תקנה בהתאם לכל הצהרה, מוצג ו/או ערבות למעט אלו שנקבעו במפורש בהסכם זה.

8.2.3   כל תיקוני ההסכם חייבים להיות בכתב בצירוף החתימה או ההסכמה של שני הצדדים, ויצוין בהם במפורש כי הם מהווים תיקונים להסכם זה.

8.2.4   אף אחד מהצדדים לא יתייחס כאחד שוויתר על כל זכות בכך שלא הפעיל (או עיכב את המימוש) זכויות כלשהן על פי הסכם זה.

8.2.5   אם תנאי כלשהו (או חלק ממנו) מהתנאים בהסכם זה אינו תקף, לא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, שאר הסכם זה יעמוד בתוקפו.

8.3   סדר הקדימות.

8.3.1   תנאי הצעת מחיר יקבלו עדיפות על פני תנאים סותרים של הסכם זה, במידה המותרת ועל פי הצעת המחיר.

8.4  תוכן לאתר מסופק ע”י הלקוח

8.4.1 בהתאם לסעיף 8.4.1 – במידה וקיים עיכוב מעל חודשיים קבצי האתר יועברו ללקוח במצב “AS-IS” והסכם זה יסתיים בכך שיוגש ללקוח חשבונית לתשלום עבור עבודות פתוחות שלא שולמו במידה ויש.

 

לוגו ווי דו מדיה

פיתוח אתרים

פרסום דיגיטלי

יצירת קשר

office@we-do.media

077-2042535

קרית סיטי טק הבושם 3, אשדוד

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 30 ביקורות
×
js_loader